Mötesplatsen Trygg och Säker

Trygghets- och säkerhetsfrågor är idag högaktuella inom alla områden och nivåer. Det är inte bara hot mot den nationella säkerheten i form av terrordåd och kränkning av nationsgränser utan även IT-sabotage och IT-spionage som drabbar både allmänheten, samhället och företag. Rädslan bland individer att bli drabbad av brott har också ökat även om brotten i statistiken verkar vara begränsad till vissa utsatta områden och typer av brott. Därför är det än viktigare att arbeta med förebyggande trygghetsåtgärder för att ge känslan av trygghet hos medborgarna och förebygga brott. Nu har det startats ett initiativ att skapa en mötesplats kring alla dessa säkerhets- och trygghetsfrågor som ska heta Trygg & Säker.

Initiativtagaren Urban Nilsson, vd på Hexanova Event, säger:

– Samhället står inför stora utmaningar vad gäller allmänhetens uppfattning om den trygghet som erbjuds i allt från parker och torg till den information som hanteras av myndigheterna, dessutom larmas det vardagligen om mer eller mindre konkreta säkerhetshot från tredje land eller terrororganisationer. Utmaningarna är alltså både många och stora, men möjligheterna finns i form av preventivt arbete såväl som mer direkta insatser. Vi vill med mötesplatsen belysa problemen, men främst möjligheterna det svenska samhället kan nyttja redan idag och i framtiden.

Varför har initiativet med Trygg & Säker kommit nu?

– Trygghetsområdet blir allt viktigare i takt med rådande samhällsutveckling och tiden är inne för landets offentliga verksamheter att samlas och ta tag i frågan i syfte att medverka till att vända en accelererande trend mot otrygghet för såväl medborgare som landets offentliganställda. Vi vill verka för en trygg samhällsutveckling och genom samarbetet med Malmö stad och andra på området viktiga aktörer skapar vi en kvalificerad konferens och mötesplats som belyser utmaningarna men även de många möjligheter som erbjuds.

Malmö stad engagerar sig

Malmö stad har engagerat sig i mötesplatsen Trygg & Säker för att det är en angelägen fråga och viktig sak i Sverige att mötas kring, enligt Jonas Hult, chef för trygghets och säkerhetsenheten på Malmö stad. Staden arbetar aktivt preventivt med säkerhetsfrågor bland annat genom programmet CTC, Community That Cares. Vad innebär CTC i praktiken?

– CTC bygger på att i så kallade kunskapsallianser mäta, analysera och påverka de bakomliggande faktorer som ökar sannolikheten för att olika problem ska uppstå, samtidigt som boende, frivilligsektorn, näringsliv och andra i lokalsamhället mobiliseras i ett strategiskt, strukturerat hälsofrämjande arbete – för att främja sunda värderingar och hälsosamma val hos barn och unga.  CTC är en modell för att i lokalsamhället arbeta systematiskt och konkret för social hållbarhet, utifrån hälsans bestämningsfaktorer som är påverkbara på det lokala planet. CTC-systemet är ett verktyg för arbetet med att skapa goda uppväxtvillkor för Malmös barn och unga, så de kan växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential, säger Jonas Hult.

Hur ser ni på framtiden med säkerhets- och trygghetsfrågor?

– Det finns mängder med utmaningar, men när vi har ett längre perspektiv än ett halvår eller ett år kan vi göra skillnad och sakta men säkert se förbättringar. För Malmö stads hela organisation handlar det om att sprida kunskapen inom organisationen för att få en helhetsbild, fånga in ny kunskap och samverka med hela samhället, avslutar Jonas Hult.