SOCIAL PREVENTION

Onsdag 13.30-14.10, sal High 1

Spelar det någon roll vilken metod vi använder? 
Hur vet man att en metod fungerar? Är all forskning lika tillförlitlig? Hur får vi säkrare kunskap? Vad kan man göra när det saknas forskningsstöd? Knut Sundell har forskat om barn och unga i 35 år och under de senaste 10 åren har han även arbetat med att implementera en evidensbaserad social praktik.
Knut Sundell, docent i psykologi och sakkunnig på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Onsdag 14.20-15.00, sal High 1

Goda exempel = dåliga exempel – använd rätt beslutsunderlag till förebyggande insatser
Att redovisa goda exempel, är standard på konferenser. Under seminariet går vi igenom och förklarar varför goda exempel på insatser oftast är dåliga exempel, till och med internt, inom en stad som Malmö. Vilka beslutsunderlag behövs för att kunna fatta rationella beslut om förebyggande insatser?
Mats Glans,Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö stad, och Ulf Ljungberg, Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö stad

Torsdag 13.20-13.5,  sal High 1

SNACKET I OMKLÄDNINGSRUMMET SKA BLI FAIR PLAY!
Snacket sitter i väggarna. Men det stannar inte där. Det följer med killarna ut i livet och ger dem oschyssta värderingar. Hur ska vi sudda ut påhittade regler och skapa en ny manlighet för att skapa et jämställt samhälle där alla människor kan känna sig trygga och välkomna för den man är? Locker
Room Talk berättar hur de arbetar med just dessa frågor och hur man skapar schyssta attityder mot snacket i omklädningsrummet i ett förebyggande syfte.
Shanga Aziz, ordförande & föreläsare, Locker Room Talk

Torsdag 14.00-14.30, sal High 1

När tillhörighet är nyckeln – Vad behöver vi göra då?
Under ungdomstiden ökar intresset för social gemenskap med jämnåriga. Känslan av tillhörighet är nyckeln, den viktigaste faktorn för val av grupptillhörighet, oavsett om det är i en socialt positiv miljö eller i ett kriminellt gäng. Där tillhörighet finns ökar engagemang och anknytning liksom motivationen att överta gruppens normer och värderingar. Ett seminarium utifrån Communities That Care-arbetet där teori blir praktisk verkstad. En verktygslåda för kraftsamling i kampen mot kriminell rekrytering av unga.
Birgitta Månsson, Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö stad

 

SITUATIONELL PREVENTION OCH LEDARSKAP & SAMVERKAN

Onsdag 13.30-14.10 , sal High 2

Ny teknik för ökad trygghet
Utvecklingen för säkerhetskameror och tillhörande teknik går snabbt framåt. Med hjälp av exempel från andra städer i världen och en inblick i vart utvecklingen inom området tar oss, presenterar vi hur modern teknik kan bidra till ökad trygghet i städer.
Martin Gren, medgrundare av Axis Communications

Onsdag 14.20-15.00, sal High 2

Olika aspekter av situationell prevention – så kan du förändra och påverka trygghetsupplevelsen och den faktiska säkerheten.
Teknik och Digitalisering tillsammans med Sociala insatser ger både den stora regionen och den mindre kommunen möjligheter att stärka upplevd trygghet, faktisk trygghet och ren säkerhet. Digitalisering skapar förutsättningar för ett decentraliserat trygghetsarbete samtidigt som ett centralt säkerhetscenter kan ge stöd och göra analyser för ett effektivt och riktat trygghetsarbete lokalt. Vi beskriver under detta seminariepass både hur dagens arbete ser ut men vad vi ser att framtiden kan ge för möjligheter, både ur ett centralt tekniskt perspektiv och ett lokalt prisbelönt kommunalt perspektiv.

Tom Vetterlien, Produktchef Larmcentral, STANLEY Security
Patrik Runesson, Trygghetschef, Staffanstorp kommun

Torsdag 13.20-13.50, sal High 2

Samverkan som förverkligar ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete
Mycket pekar på att kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer är den effektivaste vägen framåt. Det handlar bland annat om
att arbeta systematiskt med lokal kartläggning och orsaksanalys, att sätta in och kontinuerligt utvärdera insatser på goda grunder och skapa en effektiv samverkansform. Hur kan detta genomföras i praktiken?
Henrik Andershed, Professor i kriminologi och psykologi vid Örebro Universitet

Torsdag 14.00-14.30, sal High 2

Säkerhetsbranschen och det offentliga i samverkan: hur skapar vi rätt förutsättningar för en säker kommun, säker skola, en säker arbetsplats?
Frågan har debatterats länge och Securitas har de senaste åren profilerat sig som aktören med ett självpåtaget ansvar för den offentliga affären och som aktivt arbetar för en varaktig och positiv förändring i hur privata säkerhetsaktörer och det offentliga tillsammans kan utveckla samhällets trygghetsarbete. Mårten Nyström Holm har erfarenheter av att arbeta med det kommunala upphandlingsperspektivet, och kommer att dela med sig av sina erfarenheter av hur han genom dialog och ett stort mått mod, lyckades ena både kommunala säkerhets-strateger, verksamhetschefer och andra intressenter bakom ett gemensamt mål för en tryggare kommun. Detta genom sin senaste anställning som biträdande upphandlingschef i Värmdö kommun. Idag arbetar Mårten som upphandlingskonsult på AffärsConcept.
Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare på Securitas och Mårten Nyström Holm, jurist och upphandlingskonsult på AffärsConcept, kommer att diskutera utmaningar och möjligheter sett ur olika perspektiv. Målsättningen är att visa goda exempel på hur dialog, samarbete och öppenhet kan leda till bättre investerade offentliga medel i trygghetsdebatten.

KRIS & KRISBEREDSKAP

Onsdag 13.30-14.10, sal High 3

Samhällsviktiga tjänster, kan vi lita på dem när det verkligen gäller?
Katastrofer och kriser sker allt oftare och i vårt direkta närområde. Samtidigt påskyndas digitalisering och övergång till IT-baserade tjänster för att upprätthålla trygghet och säkerhet för våra medborgare. Här har alla, från riksdag och regering ner till enskilda personer ett ansvar att kontinuerligt reducera kända sårbarheter och planera för det otänkbara.
Karin Andersson, Expert på införandet av nationella samhällsviktiga tjänster
Fredrik Rehnström, Cybersäkerhetsexpert

Onsdag 14.20-15.00, sal High 3

Civilt försvar – Hur förberedd är DU när det oväntade händer?
För första gången sedan 1961 får alla hushåll i Sverige inför sommaren 2018 broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Det är en tydlig signal till alla medborgare om att vi alla måste kunna ta ansvar för oss själva när och om det verkligen sker.

Men hur förberedda är vi? Hur kan civilsamhälle och offentlighet arbeta tillsammans för att öka kunskapen och engagemanget hos allmänheten och vad innebär säkerhet och trygghet för individen egentligen.
Barbro Isaksson, Rikslottachef

Torsdag 13.20-13.50, sal High 3
Hur ni når medborgare med krisinformation och tar er igenom mediebruset.
När det verkligen uppstår en situation som kräver medborgarens uppmärksamhet så som vid akut kris eller störning är det viktigt att informationen är tydlig, kortfattad och tas på allvar. Ju högre relevans desto större chans att nå ut till de som direkt berörs, samtidigt som du undviker att icke berörda får missvisande information. I en krissituation måste informationen dessutom lyckas bryta igenom det övriga bruset. Vi ger dig under seminariet en inblick i hur kris- och avbrottsinformation kan förmedlas på ett enkelt, digitalt och framförallt tillförlitligt sätt.

21st Century Mobile är ett agilt företag med egen utveckling inom mobila kommunikationslösningar med spetskompetens inom avbrottsinfo/krisinfo.
Ulrika Pernestad, VD, 21st Century Mobile

Torsdag 14.00-14.30, sal High 3

Ju mer vi vet desto svårare blir det – varför informationssamhället gjort det svårare att krisleda
Med dagens snabba uppdateringar översköljs vi ständigt av både obekräftad och bekräftad information, särskilt under en kris. En konsekvens av detta tempo är att tid för tolkning och reflektion i stort sett uteblir. Det resulterar i ett alldeles för reaktivt agerande genom hela krisen.

Elin och Mats ger konkreta exempel på detta fenomen genom egna erfarenheter och hjälper er att reflektera kring denna nya utmaning, genom att sätta den i en teoretisk kontext. Deltagarna kommer få nya intressanta frågeställningar att ta hem och fortsätta reflektera kring i sin egen organisation. Kanske var det bättre förr?
Elin Richarz, Specialist krishantering – Affärsområdesansvarig Practise Risk 
Mats Bohman, Specialist krisledning – Grundare Practise Risk 

CYBERSÄKERHET

Onsdag 13.30-14.10, sal High 4

Att skydda det sårbara cybersamhället
Möjligheterna med ett cybersamhälle där i princip allt är uppkopplat är enorma – men i takt med utvecklingen växer också hotbilden. Vad behöver vi tänka på för att skydda vårt sårbara cybersamhälle? Kan vi förebygga
cyberattacker? Och vilka är egentligen hoten? En lika spännande som relevant nulägesbild ur flera olika perspektiv.

Per Hellqvist, cyberexpert 2Secure,
Jonas Ytterström, Leveransområdeschef IT på Swedavia,
Moderator: Hanna Stenvall, 2Secure

Onsdag 14.20-15.00, sal High 4

Våldsbejakande extremism i digitala miljöer
De digitala miljöerna blir en allt viktigare mötesplats och vi spenderar en allt större del av våra liv på internet. Detta innebär att de digitala miljöerna blir en allt viktigare plattform för att sprida våldsbejakande extremistiska budskap. Syftet med det här seminariet är att ge en bild av hur några extremistiska miljöer ser ut och vilka budskap och tankegods som förmedlas. Vi kommer att visa exempel på hur propaganda från terrororganisationer som IS kan se ut men också hur hat och hot mot offentliga personer kan se ut i kommentarsfälten på invandringskritiska medier.
Lisa Kaati, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Torsdag 13.20-13.50, sal High 4

Hur sker ett IT-angrepp och hur kan man skydda sig?
Detta är ett föredrag där FOI förklarar IT-sårbarhet och IT-intrång på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Då IT idag är en del av vår vardag blir medvetenhet om IT-säkerhet allt viktigare. FOI kommer öppna dina ögon och din förståelse över vad som sker och hur man ska tänka kring IT-säkerhet.
David Lindahl, forskare, FOI

Torsdag 14.00 – 14.30, sal High 4

Cybersäkerhet – ett medvetet val eller ett nödvändigt ont?
Samhällsfunktioner som vattenförsörjning, el, transporter och betalningsmedel är nödvändiga för oss alla idag. Om vi plötsligt inte kan lita på samhällsfunktioner och våra medmänniskor är steget från vardag till kaos obehagligt kort. Varje möjlighet att störa samhällets funktion utgör just därför en måltavla om någon vill oss illa. Cybersäkerhet handlar om att se till att samhällsfunktioner är robusta under alla förhållanden. Genom att låta cybersäkerhet och digitalisering gå hand i hand undviker vi att bygga in måltavlor i vårt samhälle. Låt detta ske genom medvetna val – vi förklarar hur.
Jonas Dellenvall, Advenica

UNCONFERENCE

Torsdag
PASS 1: 10.40-11.20 ¦ PASS 2: 11.20-12.00 , sal KUBEN

När hoten blir allvar. Hur skyddar du dig?
Vi kommer låta deltagarna prova ett ”nytt” (utvärderat sedan 1989) självförsvarssystem som är både enkelt, effektivt och möjligt att komma ihåg, även i en stressad situation. Det är inte en variant av en japansk kampsport utan endast två tekniker som kan användas vid de flesta fysiska angrepp.
Hansi Stafbom, VD, SSK Säkerhetsakademin

Kommentera