SOCIAL PREVENTION

Segregation är okunskap – Här är lösningen
Människor från hela världen bor i Göteborg. Det innebär fantastiska möjligheter för staden men också utmaningar. Göteborg och speciellt sju särskilt utsatta områden, lider av allvarliga brister på flera punkter. Ulf Boström berättar om lösningar, allt från skolorna till boendeformer.
Ulf Boström, Integrationspolis, Göteborg

Centrum mot våldsbejakande extremism – Vem gör vad?
Extremism syns allt oftare i medier och samhällsdebatten. Vad gör egentligen myndigheterna åt den våldsbejakande extremismen? Centrum mot våldsbejakande extremism berättar om myndigheters ansvar och möjligheter att ta ansvar inom området. Vem gör vad och vem som kan göra vad?
Jonas Trolle, Chef för Center mot våldsbejakande extremism

Resan mot en tryggare stad
Malmö Stad berättar om ett systemskifte till CTC och trygghetsarbete i en organisation under förändring.
Per-Erik Ebbeståhl, Trygghet- och säkerhetsdirektör, Malmö Stad

Main Challenges For The Implementation of Effective Prevention
Programmes – And What Communities Can Do About It
Use of Evidence-based Prevention Programes in Communities. A Practice-based Taxonomy of Barriers
and Possible Solutions.
Frederick Groger-Roth, Advisor for Municipal Crime Prevention, Justitiedepartement Niedersachsen

 

SITUATIONELL PREVENTION

Priset för säkra fastigheter– Hur investerar man i effektiva fysiska skyddslösningar?
Hur ser säkerhetslandskapet ut? Vad finns det för alternativ och hur bör man tänka inför sitt val av skydd?
Föreläsningen visar på vikten av ett gediget riskanalysarbete och kravställarens viktiga roll av att välja
hållbara lösningar. Köpenhamn och Stockholm är två exempel där valet av fysiska skyddslösningar leder till
mindre vandalism och minskade kostnader.
Bengt Nilsson, VD/CEO Hammerglass AB

BID på göteborgska – Lokal stadsdelsutveckling i samverkan
BID på göteborgska! Ta del av ett spännande praktikfall ur verklighetens Göteborg där en stadsdel med
dåligt rykte och låg självbild omvandlats till en av de mest attraktiva stadsdelarna att leva i. Hur gick det
till? Vilka är de viktigaste nycklarna till framgång resp motgång som identifierats ur dessa erfarenheter?
När du besöker seminariet tar du del av viktiga nycklar för att skapa samverkansarenor som visat sig
fungera, och våra bästa tips för framgångsrik stadsdelsutveckling.
Pernilla Hallberg, Verksamhetsledare, Fastighetsägare, Centrala Hisingen

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

KRIS & RISK

Avskärmad av stormen – Invånarnas trygghet och säkerhet i en krissituation
När stormen Alfrida drog in över Norrtälje kommun var det början på en hård prövning för invånarna och kommunen. Många medborgare levde i flera veckor utan ström, värme, vatten och avlopp, samtidigt som bl.a. telefoni, trygghetslarm och Rakel slutade att fungera. Lyssna till hur Norrtälje kommun tog sig an denna utmaning med att säkra invånarnas säkerhet.
Biträdande kommunikationschef Marina Filipsson och räddningschef Magnus Wallin Norrtälje kommun

Kunskap som motor för tillit och försvarsvilja
Följ med på en resa om kunskap och bildning som motståndskraft mot populism och olika former av totalitära krafter. Bildning ger den enskilda människan möjlighet att navigera säkrare i tider av filterbubblor och fejk news. Studieförbund och föreningar skapar möten mellan människor och i möten skapas tillit vilket gör att man får ökad förståelse för varandra och det är väldigt grundläggande i en demokrati.
Nina Larsson, förbundschef på Studieförbundet vuxenskola

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

DIGITALISERING & TRYGGHET

AI som verktyg för att identifiera och motverka hotbilder på nätet
Detta föredrag ger en överblick över vad AI är och hur det kan användas i trygg- och säkerhetsarbetet. Vi
fokuserar på AI som kan lära sig och förstå språk och hur AI kan användas för att identifiera och motverka
påverkansförsök, desinformation, falska nyheter, och andra typer av hotbilder på nätet.
Magnus Sahlgren, Head of Natural Language Processing, RISE AI

Går det att förutsäga brott? Big data och AI ger nya möjligheter
Securitas Insight använder AI på extern och intern data för att göra förutsägelser om brott och risk.
Vilka möjligheter ge detta nya verktyg? Hur kan det tillämpas i Sverige?
Viking Johansson, Director of Product Management, Securitas

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

LEDARSKAP & SAMVERKAN

Vikten av samverkan – Så jobbar vi tillsammans med trygg- och säkerhetsfrågor
Hur kan man öka samverkan mellan aktörer i säkerhets och trygghetsbranschen? Vilken funktion fyller
samverkansorganisationer och nätverk? Lyssna till hur ett lyckat nätverksarbete kan se ut och vad det ger.
Lotta (Ann-Charlott) Salomonsson, Grundare av Q-net

Mutor – stort hot mot förtroendet för Offentlig Sektor
Värdet av förtroende, i ett samhälle och i en organisation, jämförs ibland med guld – så värdefullt
anses det vara för att samhällen och organisationer ska fungera optimalt. Misstankar om korruption och
bristande etik slår direkt mot förtroendet och måste aktivt motverkas, speciellt i verksamheter som
hanterar så känsliga frågor som trygg- och säkerhet. Här har ledarskapet en enorm betydelse som
tonsättare. Under föreläsningen vilka korruptions- och förtroenderisker som finns och hur du kan undvika
dessa.
Natali Phalén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor

Samverkan ett måste – Katastrofen tar inte hänsyn till kommungränser
Hur samverkar Sveriges kommuner, räddningstjänster, myndigheter, organisationer och privata i extrema
situationer? Jan-Åke tar avstamp i utredningen kring 2018 års skogsbränder och presenterar, Roller,
Brister och Möjligheter.
Jan-Åke Björklund, Regeringens utredare av Effektivare kommunal räddningstjänst och Skogsbränderna
sommaren 2018.

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

Kommentera